Forum www.dzialkowicze.fora.pl Strona Główna
 
Rejestracja
 
Forum www.dzialkowicze.fora.pl Strona Główna FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj
 
Ustawa o ROD
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dzialkowicze.fora.pl Strona Główna -> Zarządzenia PZD
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
admin1
AdministratorDołączył: 26 Maj 2008
Posty: 18083
Przeczytał: 14 tematów

Pomógł: 159 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Śląsk

PostWysłany: Czw 8:38, 14 Sty 2010    Temat postu: Ustawa o ROD

Dz.U.05.169.1419
2007.01.01 zm. Dz.U.2006.220.1600 art. 42
2008.11.15 zm. Dz.U.2008.201.1237 art. 6
2008.12.18 zm.wyn.z Dz.U.2008.223.1475 ogólne
USTAWA
z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych1)
(Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
Art. 2. Rodzinne ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktury miast i gmin, powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju.
Art. 3. Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin, rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone w rozumieniu innych ustaw, których funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich.
Art. 4. Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.
Art. 5. Rodzinne ogrody działkowe jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.
Art. 6. Rodzinnym ogrodem działkowym w rozumieniu ustawy jest wydzielony obszar gruntu będący we władaniu Polskiego Związku Działkowców, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
Art. 7. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego tworzą warunki prawne, przestrzenne i ekonomiczne dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
Art. 8. Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych powinny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział 2
Rodzinne ogrody działkowe
Art. 9. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców.
Art. 10.  1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe, przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców*.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, mogą być oddawane nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste.
Art. 11. Nabywanie praw majątkowych, o których mowa w art. 10, może być zwolnione z podatków i opłat związanych z tym nabyciem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat.
Art. 12. 1. Grunty przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe powinny być zrekultywowane i zmeliorowane przez właściciela gruntu, na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych.
2. Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do rodzinnych ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia, w ramach komunikacji publicznej, potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych.
3. Utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do rodzinnych ogrodów działkowych należy do gminy, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych lub jednostkach organizacyjnych innych niż rodzinne ogrody działkowe.
Art. 13. 1. Podział gruntu na tereny ogólne i działki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego należy do Polskiego Związku Działkowców.
2. Rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek.
3. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym jest podstawową jednostką przestrzenną ogrodu, której powierzchnię ustala się w granicach od 300 do 500 m2.
4. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb mieszkaniowych i wykonywania działalności gospodarczej.
Art. 14. 1. Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki).
2. Na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, Polski Związek Działkowców ustanawia na jej rzecz prawo użytkowania działki - w rozumieniu Kodeksu cywilnego - w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego, jeżeli grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego znajdują się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców lub stanowią jego własność.
3. Na zasadach określonych w statucie, Polski Związek Działkowców może oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
4. Prawa ustanowione w sposób określony w ust. 1 i 2 podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, na wniosek członka Polskiego Związku Działkowców.
Art. 15. 1. Urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu stanowią własność Polskiego Związku Działkowców.
2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.
Art. 16. Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych, zwolnieni są od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych), z tym że z podatku od nieruchomości i podatku rolnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Art. 17. 1. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego w każdym przypadku następuje na warunkach niniejszej ustawy.
2. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego odbywa się za zgodą Polskiego Związku Działkowców.
3.  Do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz w art. 18-20 niniejszej ustawy**.
Art. 18. Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego może mieć miejsce w okresie od zakończenia do rozpoczęcia wegetacji roślin; likwidacja w innym terminie może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Polskiego Związku Działkowców.
Art. 19. 1. Podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do:
1) zapewnienia nieruchomości zamiennej o uregulowanej sytuacji prawnej, nie mniejszej od dotychczasowej, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego rodzinnego ogrodu działkowego, na której można założyć rodzinny ogród działkowy zgodnie z przepisami prawa;
2) założenia nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom zlikwidowanego ogrodu.
2. Za zgodą stron realizację obowiązków, określonych w ust. 1, może przejąć Polski Związek Działkowców. W takim przypadku podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest wypłacić na rzecz Polskiego Związku Działkowców uzgodnioną kwotę stanowiącą równowartość szacunkowych kosztów realizacji obowiązków.
Art. 20. 1. Podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest wypłacić:
1) członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność;
2) Polskiemu Związkowi Działkowców - odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność a niepodlegające odtworzeniu.
2. Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zrekompensować koszty i straty poniesione przez Polski Związek Działkowców w związku z likwidacją.
4. W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin członkom Polskiego Związku Działkowców przysługuje od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów, według cen kształtujących się w obrocie rynkowym.
Art. 21. 1. Wydanie przez Polski Związek Działkowców nieruchomości zajmowanej przez zlikwidowany rodzinny ogród działkowy następuje najwcześniej po ustanowieniu na jego rzecz tytułu prawnego do nieruchomości zamiennej oraz odtworzeniu urządzeń i budynków, o których mowa w art. 19 ust. 1, a także spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 3.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 22. Do likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego art. 17-21 ustawy stosuje się odpowiednio.
Art. 23. O rozpoczęciu i zaprzestaniu funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego Polski Związek Działkowców powiadamia właściwą terytorialnie gminę.
Art. 24. 1. Zasadne roszczenia osoby trzeciej do nieruchomości zajętej przez rodzinny ogród działkowy podlegają zaspokojeniu wyłącznie poprzez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej.
2. Skutki roszczeń, o których mowa w ust. 1, obciążają właściciela nieruchomości.
Rozdział 3
Polski Związek Działkowców
Art. 25. 1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej "PZD", jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych.
2. PZD jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Samodzielność PZD podlega ochronie sądowej.
3. PZD podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.
Art. 26. 1. Do zadań PZD należy w szczególności:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3) zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych;
4) inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa i wdrażanie ich wyników w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodnictwie amatorskim;
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej;
Cool prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków PZD, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.
2. Realizację zadań PZD wspierają organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Art. 27. 1. PZD posiada osobowość prawną.
2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem.
3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem.
Art. 28. 1. Jednostkami organizacyjnymi PZD są:
1) rodzinny ogród działkowy jako podstawowa jednostka organizacyjna;
2) jednostki terenowe;
3) jednostka krajowa.
2. Organami samorządu PZD są:
1) w rodzinnych ogrodach działkowych - walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
2) w jednostkach terenowych - zjazd delegatów, zarząd, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza;
3) w jednostce krajowej - Krajowy Zjazd Delegatów, Krajowa Rada, Krajowa Komisja Rewizyjna i Krajowa Komisja Rozjemcza.
3. Statut może przewidywać powoływanie innych jednostek organizacyjnych oraz ich organów.
Art. 29. 1. PZD działa na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Statut określa w szczególności:
1) teren działania i siedzibę PZD;
2) sposób reprezentowania PZD;
3) prawa i obowiązki członków;
4) sposób nabywania i utraty członkostwa w PZD oraz przyczyny utraty członkostwa;
5) zasady i tryb przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych;
6) organy PZD, ich kompetencje, tryb powoływania i odwoływania;
7) zakres korzystania przez jednostki organizacyjne PZD z jego osobowości prawnej, sposób i zakres ich reprezentacji oraz zakres zdolności do czynności sądowych;
Cool zadania rodzinnego ogrodu działkowego i sposób ich realizacji;
9) fundusze i majątek PZD; sposób tworzenia funduszy oraz nabywania i zbywania majątku;
10) warunki ważności uchwał podejmowanych przez organy PZD;
11) sposób ustanowienia składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz PZD;
12) zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu;
13) zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
14) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków statutowych;
15) sposób uchwalania regulaminu określającego zasady użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych oraz dokonywania w nim zmian.
Art. 30. 1. Członkami PZD są osoby fizyczne użytkujące działki w rodzinnych ogrodach działkowych.
2. PZD może zrzeszać inne niż określone w ust. 1 osoby fizyczne amatorsko zajmujące się ogrodnictwem, na zasadach określonych w statucie.
3. Statut może określać zasady zrzeszania członków wspierających. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Art. 31. 1. Przydział działek w rodzinnych ogrodach działkowych należy do PZD.
2. Zasady przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych określa statut.
3. Statut może przewidywać powoływanie innych jednostek organizacyjnych oraz ich organów.
3. Przy przydziale działek właściwy organ PZD uwzględnia przede wszystkim statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie, warunki bytowe, miejsce zamieszkania i warunki pracy osób ubiegających się o działki.
4. W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka, przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę; w wypadku ubiegania się o przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej - wybór należy do PZD.
Art. 32. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w PZD oraz nabycia lub utraty użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
Art. 33. 1. PZD prowadzi rejestry: rodzinnych ogrodów działkowych oraz członków organów PZD.
2. Zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 1, określa statut, z tym że rejestr rodzinnych ogrodów działkowych powinien zawierać w szczególności: nazwę, położenie i obszar rodzinnego ogrodu działkowego oraz liczbę działek.
Art. 34. 1. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, wpłat członków, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.
2. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.
Art. 35. 1. PZD może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu realizację jego zadań w zakresie i na zasadach określonych w statucie.
2. Dochód z działalności gospodarczej PZD służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art. 36. 1. PZD tworzy Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zwany dalej "Funduszem".
2. Fundusz tworzy się z:
1) dotacji z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
2) dotacji z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3) środków pomocowych Unii Europejskiej;
4) wpłat z odszkodowań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2;
5) wpłat z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
6) wpłat fundacji;
7) darowizn, spadków i zapisów;
Cool innych przychodów.
3. Środki Funduszu przeznacza się na zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym finansowanie budowy, modernizacji i remontów budynków, budowli i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek oraz odtwarzanie likwidowanych rodzinnych ogrodów działkowych.
4. Statut określi zasady funkcjonowania Funduszu, szczegółowe cele, warunki jego wykorzystania oraz sposób zarządzania Funduszem i jego kontroli.
5. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu.
Art. 37.  Jednostki organizacyjne PZD, realizując inwestycje, mogą korzystać z dotacji z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217)***.
Art. 38.  (uchylony) ****.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 39. 1. Polski Związek Działkowców utworzony na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z późn. zm.2)) staje się Polskim Związkiem Działkowców w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. PZD zachowuje prawa i obowiązki nabyte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; dotyczy to w szczególności praw i obowiązków wynikających z użytkowania lub użytkowania wieczystego.
Art. 40. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy PZD uchwali, na Krajowym Zjeździe Delegatów, statut odpowiadający wymogom niniejszej ustawy, a następnie zgłosi organizację do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Do czasu uchwalenia nowego statutu, statut PZD obowiązujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje swą moc, z wyjątkiem postanowień sprzecznych z niniejszą ustawą.
Art. 41. 1. Pracownicze ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w jej rozumieniu.
2. Pracownicze ogrody działkowe o nieuregulowanym stanie prawnym, a zarejestrowane w rejestrze pracowniczych ogrodów działkowych prowadzonym na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 42. 1. Rejestr pracowniczych ogrodów działkowych utworzony na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych staje się rejestrem rodzinnych ogrodów działkowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. PZD w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy powiadomi właściwą terytorialnie gminę o funkcjonujących na jej terenie rodzinnych ogrodach działkowych.
Art. 43. 1. Środki zgromadzone na dotychczas istniejącym Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych przechodzą na stan Funduszu utworzonego przez PZD na podstawie art. 36 ust. 1.
2. Fundusz utworzony na podstawie niniejszej ustawy przejmuje należności oraz zobowiązania dotychczasowego Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych.
Art. 44. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 1-10, art. 11 ust. 1 oraz art. 12-36;
2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W braku decyzji, o której mowa w ust. 2, czasowy rodzinny ogród działkowy staje się ogrodem stałym.".
Art. 45. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.4)) w art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.".
Art. 46. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.5)) w art. 7 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,".
Art. 47. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.6)) w art. 40 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"Cool ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419).".
Art. 48. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.7)) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;".
Art. 49. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie roszczeń do nieruchomości zajętych przez pracownicze ogrody działkowe stosuje się art. 24.
Art. 50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.
_________
* Z dniem 18 grudnia 2008 r. art. 10 w zakresie odnoszącym się do gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, został uznany za niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.223.1475).

** Z dniem 18 grudnia 2008 r. art. 17 ust. 3 w związku z ust. 2 w zakresie, w jakim uzależnia likwidację rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny od zgody Polskiego Związku Działkowców, został uznany za niezgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.223.1475).

*** Art. 37 zmieniony przez art. 42 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007 r.

**** Art. 38 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.201.1237) z dniem 15 listopada 2008 r.


1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 164, poz. 1365.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 167, poz. 1399.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199 i Nr 155, poz. 1298.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 163, poz. 1362 i 1364.


Post został pochwalony 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Wto 14:01, 09 Mar 2010    Temat postu:

[link widoczny dla zalogowanych]

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
admin1
AdministratorDołączył: 26 Maj 2008
Posty: 18083
Przeczytał: 14 tematów

Pomógł: 159 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Śląsk

PostWysłany: Wto 17:08, 09 Mar 2010    Temat postu:

Związek jest atakowany PiS złożył projekt ustawy który został odrzucony w pierwszym czytaniu i teraz podjął działania inne, pozdrawiam Antoni

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
laurka
Dołączył: 28 Maj 2008
Posty: 391
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 43 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: woj.śląskie

PostWysłany: Wto 18:28, 09 Mar 2010    Temat postu:

Nawet nie wiedziałam że prezes Sądu Najwyższego jest także działkowcem 8) On tak sam od siebie szpera po tych papierach co zgodne jest z konstytucją?

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Śro 8:08, 10 Mar 2010    Temat postu:

Antoni napisał:
Związek jest atakowany ..........


I słusznie.Prawo w PZD nie może być ponad Konstytucję.Nawet nie przestrzegacie prawa ktore sami sobie storzyliście.
Rozpasaliście się drodzy działacze przez te wszystkie lata.Przyszła pora aby z tym skonczyć.Trochę pożno ale lepiej póżno niż wcale.
Monopol PZD nieuchronnie zbliża się do końca

A teraz możecie sobie polamentować Very Happy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
admin1
AdministratorDołączył: 26 Maj 2008
Posty: 18083
Przeczytał: 14 tematów

Pomógł: 159 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Śląsk

PostWysłany: Śro 8:48, 10 Mar 2010    Temat postu:

Każdy może mieć bujną wyobraźnię, zarzuty stawiane muszą mieć potwierdzenie, papier wszystko przyjmie. Znasz psy szczekają a karawana jedzie dalej, tak trwa już 20 lat, dobrze jest się czepić silnych organizacji bo prasa wtedy dobrze się sprzedaje gdy ktoś pisze sensacje. Pozdrawiam Antoni

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Śro 9:08, 10 Mar 2010    Temat postu:

Antoni napisał:
Każdy może mieć bujną wyobraźnię,

I działacze PZD ją mają.Od lat wyobrazają sobie że są ponad prawem
.
Cytat:
... zarzuty stawiane muszą mieć potwierdzenie

To już roztrzygnie Trybunał.
Cytat:
Znasz psy szczekają a karawana jedzie dalej, tak trwa już 20 lat,

Nic nie może wiecznie trwać.
Cytat:
... dobrze jest się czepić silnych organizacji bo prasa wtedy dobrze się sprzedaje gdy ktoś pisze sensacje. Pozdrawiam Antoni

Antoni ludzie wolą czytać zupełnie coś innego.Najlepiej sprzedają się informacje polityczne w kraju i na świecie oraz info z zycia celebrytów.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
borabora
Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 1038
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 36 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dolny Śląsk

PostWysłany: Śro 10:33, 10 Mar 2010    Temat postu:

[quote="Mona Lisa"]

Cytat:
Znasz psy szczekają a karawana jedzie dalej, tak trwa już 20 lat,

Nic nie może wiecznie trwać.

Właściwie to należało by powiedzieć: Nic nie trwa wiecznie
Sięgnąć do historii- to ileż to było potęg po których nie ma dzisiaj śladu lub pozostały jakieś szczątki. Po co sięgać daleko. Kto z nas przypuszczał, że Komuna upadnie, a przy niej niezniszczalny Sowietskij Sojuz??? Tak więc przy tym PZD to mały Pikuś i kiedyś skończy tak jak kończą Pikusie. Laughing Laughing Laughing Tylko nie wszyscy tego doczekamy bo pewnie trochę to jeszcze potrwa. Sad


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Śro 11:22, 10 Mar 2010    Temat postu:

Wniosek na stronie Trybunału jest z syg.8/2010 więc jest szansa aby jeszcze w tym roku sprawa została rozpatrzona.Wystarczy aby zmieniono jeden art. aktualnej ustawy i znacznie PZD uszczupli się ilośc członków a to pociągnie za sobą dalsze konsekwencje.Czy tak sie stanie?Zobaczymy.
W każdym razie w znowu w KR gorąco Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Śro 11:29, 10 Mar 2010    Temat postu:

Na wokandzie są w Trybunale jeszcze w tym roku sprawy z 2007,2008 i 2009 r więc może to trochę potrwać ale nie musi. Wink

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kazimierz
Dołączył: 05 Lip 2008
Posty: 633
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dolny Śląsk

PostWysłany: Śro 12:09, 10 Mar 2010    Temat postu:

A co najważniejsze, będziemy mieli o czym pisać. I to długo.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Mona Lisa
Dołączył: 25 Maj 2009
Posty: 396
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moryń

PostWysłany: Śro 12:19, 10 Mar 2010    Temat postu:

No Kazimierzu Ty to już się rozpisałeś Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
admin1
AdministratorDołączył: 26 Maj 2008
Posty: 18083
Przeczytał: 14 tematów

Pomógł: 159 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Śląsk

PostWysłany: Śro 14:43, 10 Mar 2010    Temat postu:

Zbyszku masz racje nic nie trwa wiecznie, ale takiej katastrofy na razie nie będzie, choć są jednostki tylko, co by chcieli PZD zniszczyć. Jak już wcześniej pisałem jestem przede wszystkim normalnym działkowiczem a potem prezesem jak na razie do końca kwietnia, a potem dopiero działaczem władz OZ. Prawo związkowe przestrzegam zawsze staje po stronie słabszego. Trybunał Konstytucyjny orzekał już w naszej sprawie nie raz i krzywdy nie zrobił. Trzeba pewne sprawy prostować, jakieś tam wniesie poprawki do ustawy (czyli może coś zawiesić) jakiś zapis i więcej nic Jak można taką organizację w państwie prawa zlikwidować, A takie działania uderzą w działkowców a nie w Radę Krajową. Pozdrawiam Antoni

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
borabora
Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 1038
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 36 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dolny Śląsk

PostWysłany: Śro 16:15, 10 Mar 2010    Temat postu:

Antoni. Tak jak już wielokrotnie pisałeś, a ja się z tym zgadzam- wszystko zależy od ludzi i tylko od ludzi. Nic nie da zmiana przepisów, gdziekolwiek. Każdy przepis można interpretować po swojemu bo każdy przepis jest tak skonstuowany aby można dowolnie go interpretować w zależności od sytuacji. Ciągle są nowelizacje i jeszcze dobrze nowelizacja nie wejdzie w życie już ją trzeba nowelizować itd. itd. itd.
Niektórym wydaje się, że jeżeli rozwali się jakąś strukturę, w tym przypadku PZD to już będzie sielanka i błogi spokój. Totalna bzdura. Przecież na miejsce PZD musi powstać jakaś struktura lub kilka struktur.
I co? Moim zdaniem nic. Będzie jak jest tylko kto inny będzie" przy tzw. korycie", a może zdażyć się i tak, że będzie jeszcze gorzej. Tego nie można przewidzieć. Wszystko zależy od ludzi, a nie od przepisów.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kwiatek
Dołączył: 14 Lut 2009
Posty: 485
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Nowa Sól

PostWysłany: Śro 18:29, 10 Mar 2010    Temat postu:

Antoni napisał:
Jak można taką organizację w państwie prawa zlikwidować,


Antoni , powiedz jak może istnieć w państwie prawa organizacja która nie podlega nadzorowi ??? A poza tym podlega na dodatek ochronie sądowej
wg zapisu ustawy

Art. 25. 1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej "PZD", jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych.
2. PZD jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Samodzielność PZD podlega ochronie sądowej.

Czy to jest zgodne z zapisem Art. 13. Konstytucji RP mówiącym że :

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Organizacja która nie chroni prawa własności i prawa do dziedziczenia oraz organizacji która wywłaszcza działkowców z ich mienia poprzez dokonywanie zaniżonych wycen przez nieuprawnione do tego powoływane przez zarządy ogrodów komisje inwentaryzacyjne o czym mówią ustępy 1 i 2 Art. 21 Konstytucji RP

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Wreszcie czy dopuszczalne jest istnienie organizacji która jest faworyzowana wobec prawa niż inne organizacje w Polsce o czy to mówi zapis Art. 32. Konstytucji

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


JA MYŚLĘ ŻE NIE .


Post został pochwalony 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dzialkowicze.fora.pl Strona Główna -> Zarządzenia PZD Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Strona 1 z 10

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
 
 
Regulamin